AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Objaśnienia skrótów używanych w Kynologii.


ZDROWIE / GENETYKA:
 • HD – Hip Dysplasia; dysplazja stawów biodrowych. Stopień dysplazji jest określany literką po myślniku np. HD-A. Rozróżnia się pięć stopni dysplazji: A – stawy wolne od dysplazji ( normal ), B - prawie normalne stawy biodrowe ( fast normal ), wolne od dysplazji, C –nieznaczna (lekka) dysplazja ( noch zugelassen ), D – umiarkowana (średnia) dysplazja, E –ciężka dysplazja. W niemieckiej nomenklaturze przy literach A, B itd. dodatkowo stawia się liczby 1 lub 2, które oznaczają dokładniejszy stopień zaawansowania dysplazji.
 • ED – Elbow Dysplasia; dysplazja stawów łokciowych. Przy zapisie skrótu stopień dysplazji jest określany dla każdego łokcia z osobna (lewy/prawy łokieć). Rozróżnia się cztery rodzaje dysplazji: 0 – staw wolny od dysplazji, 1 – dysplazja małego stopnia, 2 - dysplazja średniego stopnia, 3 - dysplazja dużego stopnia. Przykładowe zapisy ED 0/0, ED 1/0, ED 0/2.
  Dysplazja stawów biodrowych i łokciowych jest najczęściej występującą chorobą u psów ras dużych. Może mieć podłoże zarówno genetyczne, jak i mechaniczne, dlatego do czasu kompletnego zasklepienia się stawów (ok. 18 miesiąca życia) psy powinny być szczupłe i nie powinny obciążać stawów poprzez skoki, długie jednostajne biegi przy rowerze itp.
 • DNA – badanie na zgodność genotypu z genem rodziców.
 • DNA gpr. – potwierdzenie badania DNA – oznacza , dany pies/suka faktycznie jest potomkiem opisanych w rodowodzie rodziców.
 • ZW ( HD Zuchtwert ) - w- współczynnik genetycznej skłonności do przekazywania potomstwu genów odpowiedzialnych za wystąpienie dysplazji stawu biodrowego.

SZKOLENIE:
 • OB - Obedience, czyli posłuszeństwo. To egzamin/zawody z posłuszeństwa, który ma 4 klasy. Od 0 do 3. Po skrócie "OB" wpisuje się numer zaliczonej klasy np. OB 1.
 • BH (Begleithundeprüfung) – egzamin składający się z dwóch części: posłuszeństwa i socjalizacji.
 • PT - Pies Towarzyszący. Ten egzamin/zawody z posłuszeństwa dzieli się na 3 stopnie, stąd numerki za skrótem PT określające stopień zdanego egzaminu, np. PT 1.
 • PTT - Pies Towarzysząco-Tropiący, czyli egzamin/zawody składające się z dwóch dyscyplin: tropienia i posłuszeństwa. Ma 2 stopnie trudności: PTT 1 i PTT2.
 • IPO – Internationale Prüfungsordnung; egzamin obronny składający się z trzech dyscyplin: tropienia (A), posłuszeństwa (B) i obrony (C). Ma cztery stopnie trudności, kolejno V,1,2,3, które zapisuje się po skrócie: IPO V, IPO 1, itd. Należy zaznaczyć, że nie we wszystkich krajach odbywa się egzamin IPO V (litera V pochodzi od Vorstufe czyli wstępny).
 • IPO-FH – Internationale Fährtenhundeprüfung; egzamin tropieniowy, na który składają się dwa dni śladów układanych dzień po dniu. Każdy ślad składa się z ok. 1800 kroków, 8 odcinków, 7 załamań, 7 przedmiotów.
 • AD – Ausdauerpruefung – niemiecki egzamin wytrzymałościowy składający się m.in. z biegu przy rowerze na odcinku 20 km zakończony krótkim testem posłuszeństwa.
 • FH – Fährtenhundeprüfung Stufe; niemieckie egzaminy tropieniowe podobne do IPO-FH. Mają dwa stopnie trudności FH1 i FH2.
 • SchH – Schutzhund; niemiecki egzamin/zawody podobny do IPO, został obecnie zastąpiony przez IPO.
 • KKL – koerklasse - pies który zaliczył Korung i posiada niemiecką licencję hodowlaną.
 • Körung – niemiecka licencja hodowlana dla owczarków niemieckich dopuszczająca do hodowli według regulaminu SV. Do Korungu mogą podejść tylko te psy które maja odpowiednie wyszkolenie, wykonane RTG stawów biodrowych i łokciowych, i badanie DNA. Licencja składa się z dwóch części : testu psychicznego z udziałem pozoranta, a następnie jeśli pies zaliczył próbę odwagi oceny eksterieru. Psy po raz pierwszy przystępujące do Korungu otrzymują licencję na 2 lata, a po kolejnym Korungu otrzymują licencję dożywotnią.

WYSTAWY:
 • Int.Ch. – Interchampion; Międzynarodowy Champion. Tytuł został zastąpiony tytułami C.I.B. oraz C.I.E.
 • C.I.B. – Champion International de Beauté; Międzynarodowy Champion Piękności.
 • C.I.E. – Champion International d'Exposition; Interchampion/Międzynarodowy Champion Wystawy.
 • Ch. – champion danego kraju, np: Ch.Pl. - Champion Polski.
 • Mł.Ch. – Młodzieżowy champion danego kraju, np. Mł.Ch.Pl. - Młodzieżowy Champion Polski.
 • Ch.Dt.VDH – Champion VDH - niemieckiego Związku Kynologicznego (inaczej Champion Niemiec).
 • Zw. – zwycięzca: może być danego kraju, europy, świata lub klubu. Tytuł przyznawany co roku na wystawie Europejskiej, Światowej, Klubowej. W Polsce tytuł Zwycięzcy Polski przyznawany jest podczas międzynarodowej wystawy w Poznaniu i jest on zapisywany np. Zw.Pl'12.
 • Mł. Zw. – Młodzieżowy zwycięzca, może być danego kraju, europy, świata lub klubu. Tytuł przyznawany co roku.
 • Zw. Mł – Zwycięzca Młodzieży; Tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie (nie dotyczy wystawy championów) i w każdej rasie pies oraz suka, które uzyskają w klasie młodzieży ocenę doskonałą i lokatę pierwszą.
 • Naj. Jun. – Najlepszy Junior; Tytuł ten jest przyznawany poprzez porównanie Zwycięzców Młodzieży psa i suki.
 • CWC – Certyfikat na Wystawowego Championa; wniosek na Championa Polski. W każdej rasie certyfikaty mogą otrzymać psy i suki, które uzyskały ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, bez względu na liczbę konkurentów.
 • CAC – Certyfikat Au Championat; wniosek na championa danego kraju (w zależności gdzie został przyznany). Zasady przyznawania CAC różnią się od siebie w zależności od kraju.
 • CACIB – Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté, czyli Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności. Na wystawie międzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI, sędzia może przyznać certyfikat CACIB wymagany do uzyskania tytułów C.I.B. i/lub C.I.E. dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez względu na liczbę konkurentów. O CACIB konkurują w drodze porównania psy (suki) z oceną doskonałą, lokatą pierwszą z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. CACIB podlega zatwierdzeniu przez FCI.
 • res.CACIB – reserve Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté, czyli rezerwowy Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności. Po przyznaniu CACIB-u sędzia przywołuje do porównania drugiego doskonałego psa z klasy, z której pochodzi zwycięzca, i porównując taką nową stawkę, może przyznać rezerwowy CACIB (res.CACIB). Jeśli pies, który otrzymał CACIB, spełnia w dniu wystawy warunki do przyznania mu przez FCI jednego z wymienionych tytułów lub jeśli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI z innych powodów - wniosek CACIB przechodzi na zdobywcę rezerwowego CACIB (res. CACIB).
 • Zw. Pies – Zwycięzca Pies; Tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie jeden samiec w rasie. Wybór tego samca jest dokonywany pośród psów z ocenami doskonałymi i pierwszymi lokatami z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, które konkurują ze sobą w tzw. porównaniu.
 • Zw. Suka – Zwycięzca Suka; Tytuł ten może otrzymać na każdej wystawie jedna suka w rasie. Wybór tej suki jest dokonywany pośród suk z ocenami doskonałymi i pierwszymi lokatami z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów, które konkurują ze sobą w tzw. porównaniu.
 • NDPwR – Zwycięzca Pies.
 • NDSwR – Zwycięzca Suka.
 • ZR – Zwycięzca Rasy; O tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuły: "Zwycięzca Młodzieży", "Zwycięzca" oraz te, które w klasie weteranów uzyskały ocenę doskonałą z I lokatą. Tytuł ten przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy.
 • BOS – Best of Sex; międzynarodowe określenie tytułu Zwycięzca Pies/Suka, odnosi się bowiem do obu płci.
 • BOB – Best of Breed; międzynarodowe określenie tytułu Zwycięzca Rasy.
 • JBIS – Junior Best in Show; Najpiękniejszy Junior Wystawy - udział w wyborze biorą psy oraz suki, które na danej wystawie otrzymały tytuł "Najlepszy Junior w Rasie". Wybory dokonywane są w ringu honorowym, kolejno w grupach FCI przez tego samego sędziego. Z każdej grupy sędzia wybiera od 0 do 3 finalistów bez przyznawania im lokat. Po dokonaniu wyboru we wszystkich prezentowanych w tym dniu wystawy grupach, finaliści wracają na ring i spośród nich sędzia wybiera i ustawia na lokatach 4 psy.
 • BIS – Best In Show; Najpiękniejszy Pies Wystawy - o tytuł ten konkurują zwycięzcy poszczególnych grup. W ringu honorowym, wyznaczony sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1, 2, 3 i 4 miejsce.
 • BOG – Best of Group; Zwycięzca Grupy - o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł "Zwycięzca Rasy" oraz należą do tej samej grupy ras (wg podziału FCI). W ringu honorowym wyznaczony przez organizatora sędzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznając 1, 2, 3 i 4 miejsce.
 • WO,O, MO – wybitnie obiecujący, obiecujący, mało obiecujący ( oceny w klasie szczeniąt )
 • VA – doskonały wyróżniony.
 • DosK.-V – ocena doskonała.
 • Bdb, SG – ocena bardzo dobra.
 • Db. G – ocena dobra.
 • Dost. A – ocena dostateczna.
 • Niedost. U - ocena niedostateczna.
 • EZ – wycofany za zgodą lekarza weterynarii.

INNE:
 • PKR - Polska Księga Rodowodowa.
 • LOF - Francuska Księga Rodowodowa.
 • NHSB - Holenderska Księga Rodowodowa.
 • SZ - Niemiecka Księga Rodowodowa.
 • SV - Klub Owczarka Niemieckiego w Niemczech.
 • VDH - Związek Kynologiczny w Niemczech.
 • FCI - Ogólnoświatowa Organizacja Kynologiczna.
 • WUSV - Światowa Federacja Klubów Owczarka Niemieckiego.
 • KON - Klub Owczarka Niemieckiego ZKwP.
 • ZKwP - Związek Kynologiczny w Polsce.
Opracował Zespół Portalu.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft