AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2023r.

POCZTA
Objanienia skrtw uywanych w Kynologii.


ZDROWIE / GENETYKA:
 • HD – Hip Dysplasia; dysplazja staww biodrowych. Stopie dysplazji jest okrelany literk po mylniku np. HD-A. Rozrnia si pi stopni dysplazji: A – stawy wolne od dysplazji ( normal ), B - prawie normalne stawy biodrowe ( fast normal ), wolne od dysplazji, C –nieznaczna (lekka) dysplazja ( noch zugelassen ), D – umiarkowana (rednia) dysplazja, E –cika dysplazja. W niemieckiej nomenklaturze przy literach A, B itd. dodatkowo stawia si liczby 1 lub 2, ktre oznaczaj dokadniejszy stopie zaawansowania dysplazji.
 • ED – Elbow Dysplasia; dysplazja staww okciowych. Przy zapisie skrtu stopie dysplazji jest okrelany dla kadego okcia z osobna (lewy/prawy okie). Rozrnia si cztery rodzaje dysplazji: 0 – staw wolny od dysplazji, 1 – dysplazja maego stopnia, 2 - dysplazja redniego stopnia, 3 - dysplazja duego stopnia. Przykadowe zapisy ED 0/0, ED 1/0, ED 0/2.
  Dysplazja staww biodrowych i okciowych jest najczciej wystpujc chorob u psw ras duych. Moe mie podoe zarwno genetyczne, jak i mechaniczne, dlatego do czasu kompletnego zasklepienia si staww (ok. 18 miesica ycia) psy powinny by szczupe i nie powinny obcia staww poprzez skoki, dugie jednostajne biegi przy rowerze itp.
 • DNA – badanie na zgodno genotypu z genem rodzicw.
 • DNA gpr. – potwierdzenie badania DNA – oznacza , dany pies/suka faktycznie jest potomkiem opisanych w rodowodzie rodzicw.
 • ZW ( HD Zuchtwert ) - w- wspczynnik genetycznej skonnoci do przekazywania potomstwu genw odpowiedzialnych za wystpienie dysplazji stawu biodrowego.

SZKOLENIE:
 • OB - Obedience, czyli posuszestwo. To egzamin/zawody z posuszestwa, ktry ma 4 klasy. Od 0 do 3. Po skrcie "OB" wpisuje si numer zaliczonej klasy np. OB 1.
 • BH (Begleithundeprfung) – egzamin skadajcy si z dwch czci: posuszestwa i socjalizacji.
 • PT - Pies Towarzyszcy. Ten egzamin/zawody z posuszestwa dzieli si na 3 stopnie, std numerki za skrtem PT okrelajce stopie zdanego egzaminu, np. PT 1.
 • PTT - Pies Towarzyszco-Tropicy, czyli egzamin/zawody skadajce si z dwch dyscyplin: tropienia i posuszestwa. Ma 2 stopnie trudnoci: PTT 1 i PTT2.
 • IPO – Internationale Prfungsordnung; egzamin obronny skadajcy si z trzech dyscyplin: tropienia (A), posuszestwa (B) i obrony (C). Ma cztery stopnie trudnoci, kolejno V,1,2,3, ktre zapisuje si po skrcie: IPO V, IPO 1, itd. Naley zaznaczy, e nie we wszystkich krajach odbywa si egzamin IPO V (litera V pochodzi od Vorstufe czyli wstpny).
 • IPO-FH – Internationale Fhrtenhundeprfung; egzamin tropieniowy, na ktry skadaj si dwa dni ladw ukadanych dzie po dniu. Kady lad skada si z ok. 1800 krokw, 8 odcinkw, 7 zaama, 7 przedmiotw.
 • AD – Ausdauerpruefung – niemiecki egzamin wytrzymaociowy skadajcy si m.in. z biegu przy rowerze na odcinku 20 km zakoczony krtkim testem posuszestwa.
 • FH – Fhrtenhundeprfung Stufe; niemieckie egzaminy tropieniowe podobne do IPO-FH. Maj dwa stopnie trudnoci FH1 i FH2.
 • SchH – Schutzhund; niemiecki egzamin/zawody podobny do IPO, zosta obecnie zastpiony przez IPO.
 • KKL – koerklasse - pies ktry zaliczy Korung i posiada niemieck licencj hodowlan.
 • Krung – niemiecka licencja hodowlana dla owczarkw niemieckich dopuszczajca do hodowli wedug regulaminu SV. Do Korungu mog podej tylko te psy ktre maja odpowiednie wyszkolenie, wykonane RTG staww biodrowych i okciowych, i badanie DNA. Licencja skada si z dwch czci : testu psychicznego z udziaem pozoranta, a nastpnie jeli pies zaliczy prb odwagi oceny eksterieru. Psy po raz pierwszy przystpujce do Korungu otrzymuj licencj na 2 lata, a po kolejnym Korungu otrzymuj licencj doywotni.

WYSTAWY:
 • Int.Ch. – Interchampion; Midzynarodowy Champion. Tytu zosta zastpiony tytuami C.I.B. oraz C.I.E.
 • C.I.B. – Champion International de Beaut; Midzynarodowy Champion Piknoci.
 • C.I.E. – Champion International d'Exposition; Interchampion/Midzynarodowy Champion Wystawy.
 • Ch. – champion danego kraju, np: Ch.Pl. - Champion Polski.
 • M.Ch. – Modzieowy champion danego kraju, np. M.Ch.Pl. - Modzieowy Champion Polski.
 • Ch.Dt.VDH – Champion VDH - niemieckiego Zwizku Kynologicznego (inaczej Champion Niemiec).
 • Zw. – zwycizca: moe by danego kraju, europy, wiata lub klubu. Tytu przyznawany co roku na wystawie Europejskiej, wiatowej, Klubowej. W Polsce tytu Zwycizcy Polski przyznawany jest podczas midzynarodowej wystawy w Poznaniu i jest on zapisywany np. Zw.Pl'12.
 • M. Zw. – Modzieowy zwycizca, moe by danego kraju, europy, wiata lub klubu. Tytu przyznawany co roku.
 • Zw. M – Zwycizca Modziey; Tytu ten moe otrzyma na kadej wystawie (nie dotyczy wystawy championw) i w kadej rasie pies oraz suka, ktre uzyskaj w klasie modziey ocen doskona i lokat pierwsz.
 • Naj. Jun. – Najlepszy Junior; Tytu ten jest przyznawany poprzez porwnanie Zwycizcw Modziey psa i suki.
 • CWC – Certyfikat na Wystawowego Championa; wniosek na Championa Polski. W kadej rasie certyfikaty mog otrzyma psy i suki, ktre uzyskay ocen doskona z lokat pierwsz w klasie poredniej, otwartej, uytkowej i championw, bez wzgldu na liczb konkurentw.
 • CAC – Certyfikat Au Championat; wniosek na championa danego kraju (w zalenoci gdzie zosta przyznany). Zasady przyznawania CAC rni si od siebie w zalenoci od kraju.
 • CACIB – Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beaut, czyli Midzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piknoci. Na wystawie midzynarodowej, organizowanej pod patronatem FCI, sdzia moe przyzna certyfikat CACIB wymagany do uzyskania tytuw C.I.B. i/lub C.I.E. dla jednego psa i jednej suki w rasie, bez wzgldu na liczb konkurentw. O CACIB konkuruj w drodze porwnania psy (suki) z ocen doskona, lokat pierwsz z klasy poredniej, otwartej, uytkowej i championw. CACIB podlega zatwierdzeniu przez FCI.
 • res.CACIB – reserve Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beaut, czyli rezerwowy Midzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piknoci. Po przyznaniu CACIB-u sdzia przywouje do porwnania drugiego doskonaego psa z klasy, z ktrej pochodzi zwycizca, i porwnujc tak now stawk, moe przyzna rezerwowy CACIB (res.CACIB). Jeli pies, ktry otrzyma CACIB, spenia w dniu wystawy warunki do przyznania mu przez FCI jednego z wymienionych tytuw lub jeli przyznany mu CACIB nie zostanie zatwierdzony przez FCI z innych powodw - wniosek CACIB przechodzi na zdobywc rezerwowego CACIB (res. CACIB).
 • Zw. Pies – Zwycizca Pies; Tytu ten moe otrzyma na kadej wystawie jeden samiec w rasie. Wybr tego samca jest dokonywany pord psw z ocenami doskonaymi i pierwszymi lokatami z klasy poredniej, otwartej, uytkowej i championw, ktre konkuruj ze sob w tzw. porwnaniu.
 • Zw. Suka – Zwycizca Suka; Tytu ten moe otrzyma na kadej wystawie jedna suka w rasie. Wybr tej suki jest dokonywany pord suk z ocenami doskonaymi i pierwszymi lokatami z klasy poredniej, otwartej, uytkowej i championw, ktre konkuruj ze sob w tzw. porwnaniu.
 • NDPwR – Zwycizca Pies.
 • NDSwR – Zwycizca Suka.
 • ZR – Zwycizca Rasy; O tytu ten konkuruj psy i suki, ktre na danej wystawie zdobyy tytuy: "Zwycizca Modziey", "Zwycizca" oraz te, ktre w klasie weteranw uzyskay ocen doskona z I lokat. Tytu ten przyznawany jest jednoosobowo przez sdziego oceniajcego w ringu psy danej rasy.
 • BOS – Best of Sex; midzynarodowe okrelenie tytuu Zwycizca Pies/Suka, odnosi si bowiem do obu pci.
 • BOB – Best of Breed; midzynarodowe okrelenie tytuu Zwycizca Rasy.
 • JBIS – Junior Best in Show; Najpikniejszy Junior Wystawy - udzia w wyborze bior psy oraz suki, ktre na danej wystawie otrzymay tytu "Najlepszy Junior w Rasie". Wybory dokonywane s w ringu honorowym, kolejno w grupach FCI przez tego samego sdziego. Z kadej grupy sdzia wybiera od 0 do 3 finalistw bez przyznawania im lokat. Po dokonaniu wyboru we wszystkich prezentowanych w tym dniu wystawy grupach, finalici wracaj na ring i spord nich sdzia wybiera i ustawia na lokatach 4 psy.
 • BIS – Best In Show; Najpikniejszy Pies Wystawy - o tytu ten konkuruj zwycizcy poszczeglnych grup. W ringu honorowym, wyznaczony sdzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznajc 1, 2, 3 i 4 miejsce.
 • BOG – Best of Group; Zwycizca Grupy - o tytu ten konkuruj psy i suki, ktre na danej wystawie zdobyy tytu "Zwycizca Rasy" oraz nale do tej samej grupy ras (wg podziau FCI). W ringu honorowym wyznaczony przez organizatora sdzia dokonuje jednoosobowo wyboru, przyznajc 1, 2, 3 i 4 miejsce.
 • WO,O, MO – wybitnie obiecujcy, obiecujcy, mao obiecujcy ( oceny w klasie szczenit )
 • VA – doskonay wyrniony.
 • DosK.-V – ocena doskonaa.
 • Bdb, SG – ocena bardzo dobra.
 • Db. G – ocena dobra.
 • Dost. A – ocena dostateczna.
 • Niedost. U - ocena niedostateczna.
 • EZ – wycofany za zgod lekarza weterynarii.

INNE:
 • PKR - Polska Ksiga Rodowodowa.
 • LOF - Francuska Ksiga Rodowodowa.
 • NHSB - Holenderska Ksiga Rodowodowa.
 • SZ - Niemiecka Ksiga Rodowodowa.
 • SV - Klub Owczarka Niemieckiego w Niemczech.
 • VDH - Zwizek Kynologiczny w Niemczech.
 • FCI - Oglnowiatowa Organizacja Kynologiczna.
 • WUSV - wiatowa Federacja Klubw Owczarka Niemieckiego.
 • KON - Klub Owczarka Niemieckiego ZKwP.
 • ZKwP - Zwizek Kynologiczny w Polsce.
Opracowa Zesp Portalu.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft