AKTUALNOŚCI
WUSV
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2019r.

POCZTA
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP.

2018-03-02

Zarząd Klubu zaprasza wszystkich członków na Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Członków Klubu Owczarka Niemieckiego, które odbędzie się w niedziele , 04 marca 2018 r. o godzinie 11:00 w Ośrodku EKWOS – w miejscowości Grębiszew.

Prosimy koleżanki i kolegów o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia zebrania. Sekretariat czynny będzie od godz,10.00. Mandat uprawniający do głosowania otrzymają osoby, które mają opłacone wszystkie składki i przynajmniej roczną przynależność do Klubu.oraz udokumentują opłacenie składki do ZKwP za rok 2018. ( podbita legitymacja lub dowód wpłaty )

Składka członkowska za rok 2018 wynosi - 50,00 zł

Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu: Składka za rok 2018.

Ośrodek EKWOS dysponuje pokojami noclegowymi oraz restauracją.
tel. 25 756 34 31, strona: www.ekwos.com.pl

Zainteresowanych informujemy, że protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu ON ZKwP będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Klubu w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 5/7 od 19.02.2018r.

Proponowany program Walnego Sprawozdawczo‐Wyborczego Zgromadzenia Członków Klubu Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP.

Porządek Obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu ON
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz Protokólantów
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór komisji mandatowej, wnioskowej i skrutacyjnej
7. Sprawozdania:
- Zarządu Klubu
- Wiceprzewodniczącego ds. Hodowli
- Skarbnika Klubu – sprawozdanie finansowe
- Klubowej Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Wybór na okres kadencji:
- członków Zarządu
- członków Komisji Rewizyjnej
12. Ogłoszenie wyników Rankingu Wystawowego KON za 2017 rok i nagrodzenie zwycięzców.
13. Uchwalenie preliminarza na rok 2018
14. Wolne wnioski
15. Rozpatrzenie i uchwalenie zgłoszonych wniosków
16. Organizacja Wystawy Klubowej w 2018 roku
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Zarząd Klubu ON
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft