AKTUALNOŚCI
WUSV
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2022r.

POCZTA
Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Klubu Owczarka Niemieckiego
2013-03-12

Zebranie otworzył Przewodniczący Klubu Waldemar Federak.
Na Przewodniczącego Zebrania wybrano Krzysztofa Dobrzańskiego a na Sekretarza Dariusza Makarewicza. Do Prezydium Zebrania zaproszono również Waldemara Kosmalskiego, Zbigniewa Szcześniaka i Waldemara Federaka.


Do komisji mandatowej Wybrano Jacka Maja, Waldemara Łodzińskiego i Henryka Kiełbasę.
Do komisji skrutacyjnej wybrano Magdalenę Barjak, Magdalenę Trojanowską, Annę Tkacz.
Do komisji wnioskowej wybrano Jarosława Opozdę, Heronima Guberowa, Marka Czerniakowskiego.

Następnie przyjęto porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Klubu ON
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania
 3. Powołanie Sekretarza i Protokolantów
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór komisji mandatowej, skrutacyjnej i wnioskowej
 7. Sprawozdania:
  Zarządu Klubu
  Wiceprzewodniczącego ds. Hodowli
  Skarbnika
  Klubowej Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
 9. Uchwalenie preliminarza na rok 2013
 10. Organizacja Wystawy Klubowej w 2013 roku
 11. Podniesienie wysokości składki członkowskiej
 12. Wolne wnioski
 13. Rozpatrzenie i uchwalenie zgłoszonych wniosków
 14. Zamknięcie obrad

W kolejnym głosowaniu przyjęto Protokół Walnego Zebrania z 2012 roku.
Komisja mandatowa stwierdziła wydanie 30 mandatów.
Przewodniczący Zarządu Waldemar Federak przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2012. Następnie wysłuchano sprawozdanie Wiceprzewodniczącego do Spraw Hodowli Krzysztofa Dobrzańskiego.
Skarbnik Zbigniew Stępski przestawił sprawozdanie finansowe z działalności Klubu w 2012 roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jarosław Mielnikiewicz przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej i zawnioskował o udzielenie absolutorium dla Zarządu za rok 2012.
Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez zebranych członków Klubu i udzielono absolutorium dla Zarządu Klubu. Następnie przyjęto plan pracy Klubu i preliminarz wydatków na rok 2013. Klub zorganizuje Wystawę Klubową w Więcborku w dniach 21-22 września 2013, Mistrzostwa Polski Owczarków Niemieckich w sporcie IPO oraz zawody psów tropiących o randze Mistrzostw Polski. Odbędą się też egzaminy dla pozorantów.
Zarząd będzie czynił starania by złożone wnioski o wprowadzenie obowiązku wyszkolenia BH dla suk hodowlanych, o przejęcie kontroli nad organizacją licencji hodowlanych polskich i niemieckich zostały przyjęte przez ZG ZKwP. Zarząd zawnioskuje o zatwierdzenie poprawek do polskiej licencji hodowlanej i przeprowadzi procedurę pełnego uznania jej przez WUSV. Wybrani sędziowie ON odbędą szkolenie i przystąpią do egzaminów na krajowych sędziów WUSV.

Wiceprzewodniczący Klubu do spraw organizacyjnych Zbigniew Szcześniak omówił plany związane organizacją wystawy klubowej. Na Wystawie Klubowej bezwględnie przestrzegany będzie przepis identyfikacji psów i suk na podstawie oryginału rodowodu. Dla psów i suk w wieku powyżej 18 miesięcy wymagany będzie wpis do rodowodu "wolny od dysplazji" do otrzymania tytułu "Czołówka Polski". Dla psów i suk powyżej 24 miesięcy wymagany będzie wpis do rodowodu "wolny od dysplazji" do otrzymania oceny doskonałej. By uzyskać ocenę VA w klasie użytkowej wymagany będzie wpis "wolny od dysplazji" biodrowej HD i łokciowej ED.

Zarząd przekazał informacje odnośnie sędziowania na Wystawie Klubowej:

 • Waldemar Federak - klasa użytkowa psów (odmiana krótkowłosa i długowłosa)
 • Krzysztof Dobrzański - klasa użytkowa suk (odmiana krótkowłosa i długowłosa)
 • Otto Koerber-Ahrens - klasy: szczeniąt, młodzików, młodzieży, juniorów i otwart suk (odmiana krótkowłosa i długowłosa)
 • Lutz Wischalla - klasy: szczeniąt, młodzików, młodzieży, juniorów i otwarta psów (odmiana krótkowłosa i długowłosa)
 • Waldemar Kosmalski - testy TSB klas użytkowych psów i suk, oraz ocena w ringu klasy championów i weteranów psów i suk (odmiana krótkowłosa i długowłosa)

konkurencje hodowlane:
najlepsza hodowla: Waldemar Federak, Waldemar Kosmalski, Krzysztof Dobrzański
reproduktor i potomstwo - omawiają Waldemar Federak, Waldemar Kosmalski, Krzysztof Dobrzański

Krzysztof Dobrzański poiunformował zebranych, że W intencji Klubu jest rozpowszechnienie polskiej licencji i wprowadzenie od 2014 roku wymogu posiadania licencji hodowlanej do uzyskania tytułu "VA" w klasie użytkowej.

Walne Zebranie Czlonków Klubu upoważniło Zarząd Klubu do ewentualnego podniesienia składki członkowskiej za rok 2014, jeśli w ciągu bieżącego roku nastąpi taka potrzeba.

Członkowie Klubu zgłaszali wolne wnioski, które były następnie uchwalane przez Walne Zebranie:

 1. Komisja Hodowlana do Wystawy Klubowej opracuje procedurę, która wyeliminuje udział w wystawie klubowej (i innych wystawach organizowanych przez Klub) psów z zakazem hodowli i ich potomstwa (tzw. ZUCHTVERBOT w księgach hodowlanych SV), powstałego wskutek stwierdzenia dysplazji przez klinikę SV.
 2. Przyjęto wniosek o zobowiązanie Zarządu do wszczęcia procedury wprowadzenia do regulaminu wybieralnych klubów rasy organu sądu koleżeńskiego.
 3. Przyjęto wniosek o zobowiązanie Zarządu do wszczęcia procedury wprowadzenia do regulaminu wybieralnych klubów rasy struktury regionalnej - placów treningowych.

Na tym obrady zakończono.

© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft