AKTUALNOŚCI
WUSV
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2019r.

POCZTA
Komunikat Zarządu Klubu
2015-03-23

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu Owczarka Niemieckiego (KON) ZKwP.
Zarząd Klubu zaprasza wszystkich członków na Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Członków Klubu Owczarka Niemieckiego, które odbędzie się w sobote, 28 marca 2015 r. o godzinie 10:30 w Ośrodku EKWOS – w miejscowości Grębiszew.
Prosimy koleżanki i kolegów o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia zebrania. Sekretariat czynny będzie od godz,9.00. Mandat uprawniający do głosowania otrzymają osoby, które mają opłacone wszystkie składki i przynajmniej roczną przynależność do Klubu.

Ośrodek EKWOS dysponuje pokojami noclegowymi oraz restauracją.
tel. 25 756 34 31, strona: www.ekwos.com.pl

Zainteresowanych informujemy, że protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu ON ZKwP będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Klubu w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 5/7 od 23.02.2015r.

Porządek:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Klubu ON
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania
 3. Powołanie Sekretarza i Protokolantów
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
 7. Wybór komisji mandatowej, wnioskowej i skrutacyjnej
 8. Sprawozdania:
  - Zarządu Klubu
  - Wiceprzewodniczącego ds. Hodowli
  - Skarbnika Klubu - sprawozdanie finansowe
  - Klubowej Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami
 10. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. Ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 12. Wybór na okres kadencji:
  - członków Zarządu
  - członków Komisji Rewizyjnej
 13. Wręczenie pamiątkowych medali za prace na rzecz Klubu ON
 14. Uchwalenie preliminarza na rok 2015
 15. Organizacja Wystawy Klubowej w 2015 roku
 16. Wolne wnioski
 17. Rozpatrzenie i uchwalenie zgłoszonych wniosków
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft